گزارش تفسیری

گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی ۸ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

گزارش کنترل های داخلی

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع