این شرکت در حال حاضر در دو مجتمع صنعتی فعالیت تولیدی خود را انجام می دهد:

مجتمع اصفهان

این کارخانه واقع در اصفهان ، انتهاي اتوبان ذوب آهن ، كيلومتر ۵/۵جاده سيمان سپاهان درجوار شهرك صنعتي اشترجان می باشد و ازهشت واحد اصلی تولید شامل؛ کلرمایع، كلسيم هيپوكلريت (پرکلرین)، سودپرک، کلرورفریک، اسیدکلریدریک، سدیم هیپوکلریت (آب ژاول) و مایع بلیچ و تاسیسات پشتیبانی کننده آب و انرژی تشکیل شده است. مساحت زمین کارخانه بالغ بر نود هزار متر مربع و زیر بنای ساخت حدود بیست هزار متر مربع که حدود پانزده هزار مترمربع آن واحدهای تولید و مابقی ساختمان های اداری و خدماتی می باشد.

مجتمع یزد

این کارخانه نیز در یزد، شهرک صنعتی نیکو مستقر شده و دارای دو واحد تولیدی اصلی مونوکلرواستیک اسید (MCA) و کربوکسی متیل سلولز (CMC) و واحد های جنبی تولید سدیم کلرو استات (SMCA)، اسید کلریدریک و آب ژاول می باشد. مساحت زمین کارخانه بالغ بر بیست و چهار هزار متر مربع و واحدهای تولیدی و خدماتی بالغ بر چهار هزار متر می باشد.