ممیزی  مراقبتی  نوبت اول سیستم مدیریت یکپارچه   (IMS) در شرکت نیروکلر  درتاریخ   سوم و چهارم آبان ماه ۱۴۰۱  توسط  ممیزان شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران  (نماینده  TUV Austria  ) صورت گرفت.  در  در جلسه اختتامیه این ممیزی آقای محمدی، سر ممیز تیم ممیزی ضمن مثبت ارزیابی کردن فعالیتهای انجام شده جهت بهبود در  حوزه های  کسب و کار و استقرار سیستم های مدیریتی، اقدامات شرکت نیروکلر را چشمگیر خواند. مدیر عامل محترم نیز ضمن تشکر از ممیزان و همکاری کارکنان در دوره ممیزی بر  تقویت نقاط قوت  و تداوم  و استمرار بهبود فرایندها   تاکید فرمودند.

در پایان  انطباق فعالیت ها با استاندارد های  ISO 9001,14001,45001  توسط ممیزان موسسه  مذکور تائید و اعتبار استانداردهای شرکت  تمدید گردید.