در این مراسم که روز پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ، همزمان با روز بزرگداشت اصفهان، در محل سالن تشریفات و همایش کوثر برگزرا شد ، از دانش آموزان ممتاز، کارکنان نمونه و بازنشستگان شرکت نیروکلر تقدیر و تجلیل شد. در این مراسم همچنین از مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره توسط شورای اسلامی کار تقدیر و تشکر به عمل آمد. شایان ذکر است همزمان با این مراسم ، جنگ شادی در دوسانس برای کارکنان مجتمع یزد نیز برگزار گردید.