سهامدارن محترم حقیقی و حقوقی توجه داشته باشند که سود سهام آنها طبق تاریخ های مندرج در جدول زیر واریز می گردد.

گروه سهامدارانزمان پرداختنحوه پرداخت
سهامداران حقیقیاسفند ماه ۱۴۰۲شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سامانه سجام)
سهامداران حقوقی کمتر از ۸ میلیون سهماریبهشت ماه ۱۴۰۳شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سامانه سجام)
سهامداران حقوقی بیشتر از ۸ میلیون سهمطبق مهلت قانونی (۴ ماه پس از برگزاری مجمع)شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سامانه سجام)