سهامدارن محترم حقیقی و حقوقی توجه داشته باشند که سود سهام آنها طبق تاریخ های مندرج در جدول زیر واریز می گردد.

گروه سهامدارانزمان پرداختنحوه پرداخت
سهامداران حقیقی که در سامانه سجام احراز هویت نموده انداسفند ماه ۱۴۰۱سامانه سجام
سهامداران حقیقی که در سامانه سجام احراز هویت ننموده اندفروردین ۱۴۰۲سیستم متمرکز بانک ملت
سهامداران حقوقی کمتر از ۸ میلیون سهماریبهشت ماه ۱۴۰۲سامانه سجام
سهامداران حقوقی بیشتر از ۸ میلیون سهمطبق مهلت قانونی (۸ ماه پس از برگزاری مجمع)واریز به حساب بانکی اعلام شده