ایمان رمضانی، مدیر واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت نیروکلر، با اشاره به شاخص های کیفی برای انتخاب واحدهای نمونه اظهار داشت: عواملی که مورد ارزیابی واحدهای نمونه قرار می گیرد، استمرار در حفظ پروانه کاربرد علامت استاندارد، عدم وجود موارد نقص بحرانی و عمده در فرآورده های مورد ارزیابی، مشارکت واحد در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، میزان صادرات واحد تولیدی، تعداد کل پروانه های کاربرد علامت استاندارد، دارا بودن گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت، میزان فعالیت آموزشی مدیران کنترل کیفی و ارتقاء سطح فناوری، تکنولوژی و چگونگی روش ساخت و تولید است.

وی افزود: براین اساس، از بین واحدهای تولیدی که وارد عرصه رقابت جهت انتخاب واحد نمونه شدند، واحد نیروکلر  در عرصه تولید، موفق به کسب واحد نمونه استانی شده اند.

رمضانی، با اشاره به موانع پیش روی شرکت های تولیدی به ویژه در ایام اوج گیری کرونا در کشور، تصریح کرد: ارتقای کیفیت، بهبود مستمر و توجه به خواست مشتریان، همواره به عنوان نقشه راه نیروکلر، بوده است.

شایان ذکر است شرکت نیروکلر پیش از این نیز در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ موفق به کسب این عنوان شده است