ترکیب هیات مدیره و کمیته های تخصصی

به استناد مصوبه مجمع عمومی  عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ و جلسه هیأت مدیره مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ اسامی آخرین اعضای حقوقی و نمایندگان آن ها به شرح زیر می باشد:

نام عضوشماره ثبت | کد ملینام نماینده قبلینام نماینده جدید
کد ملیسمتموضف/غیر موظفمدرک تحصیلی
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵وحید نام نیکنایب رئیس هیات مدیره غیر موظف
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴اميرحسين باقري بايگياميرحسين باقري بايگي۰۹۲۰۵۸۴۵۶۱عضو هیات مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي شيمي
لیزینگ صنعت و معدن۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶محمد حسین ترابی۴۶۷۹۳۹۴۲۶۹عضو هیأت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد حسابداری
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸مهدي علي دوستي شهرکيمهدي علي دوستي شهرکي۱۲۸۹۶۵۶۸۶۱رییس هیات مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي شيمي
بازرگاني و خدمات بندري ايران۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴اکبر ملک پوراکبر ملک پور۶۳۳۹۲۵۵۷۲۸ عضو هیات مدیرهغیر موظفدکتراي شيمي

مدیر عامل:

نام و نام خانوادگیکد ملیمدرک تحصیلی
علی صالحی۱۱۷۰۶۵۱۲۳۲کارشناسي مهندسي شيمي

مدیر حسابرسی داخلی:

نام و نام خانوادگی کد ملیسمترشته تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ عضویت در کمیته حسابرسیاهم سوابق – مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
–   –

بالاترین مقام مالی شرکت:

نام و نام خانوادگی کد ملیسمترشته تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ انتصاباهم سوابق – مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
ابوالفضل صمدیان۱۲۸۶۰۴۷۴۶۳مدیر امور مالی حسابداریکارشناسی ارشد۱۴۰۰/۰۱/۲۹۸ سال سابقه حسابرسی و ۵ سال سابقه مالی در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

برای ثبت سفارش خود نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید!