ترکیب هیات مدیره و کمیته های تخصصی

به استناد مصوبه مجمع عمومی  عادی سالیانه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱و جلسه هیأت مدیره مورخ  ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ اسامی آخرین اعضای حقوقی و نمایندگان آن ها به شرح زیر می باشد:

نام عضوشماره ثبت | کد ملینام نماینده قبلینام نماینده جدید
کد ملیسمتموضف/غیر موظفمدرک تحصیلی
سرمايه گذاری صنايع شيميائی ايران ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸امیر رحیمیامیر رحیمی ۱۷۵۳۵۲۲۰۴۸رییس هیات مدیره غیر موظفدکترای شیمی
گروه صنعت سلولزی تأمين گستر نوين۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴اميرحسين باقري بايگیعلیرضا اسکندری۰۰۷۹۹۲۸۴۳۹عضو هیات مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد حسابداری
لیزینگ صنعت و معدن۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶محمد حسین ترابیعلی رضا هادی۴۶۰۹۸۸۷۱۴۲عضو هیات مدیرهغیر موظفدکترای شیمی
گسترش تجارت هامون۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰فاقد نمایندهعلی اسفندیاری۰۰۷۰۵۴۱۷۱۱نائب رییس هیات مدیرهغیر موظفدکترای مهندسی شیمی
بازرگانی و خدمات بندری ايران۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴علی صالحیعلی صالحی۱۱۷۰۶۵۱۲۳۲ عضو هیات مدیرهموظفکارشناسی ارشد مهندسی شیمی

مدیر عامل:

نام و نام خانوادگیکد ملیمدرک تحصیلی
علی صالحی۱۱۷۰۶۵۱۲۳۲کارشناسی ارشد مهندسی شيمی

مدیر حسابرسی داخلی:

نام و نام خانوادگی کد ملیسمترشته تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ عضویت در کمیته حسابرسیاهم سوابق – مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
–   –

بالاترین مقام مالی شرکت:

نام و نام خانوادگی کد ملیسمترشته تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ انتصاباهم سوابق – مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
ابوالفضل صمدیان۱۲۸۶۰۴۷۴۶۳مدیر امور مالی حسابداریکارشناسی ارشد۱۴۰۰/۰۱/۲۹۸ سال سابقه حسابرسی و ۵ سال سابقه مالی در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

برای ثبت سفارش خود نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید!