ترکیب هیات مدیره و کمیته های تخصصی

به استناد مصوبه مجمع عمومی  عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ و جلسه هیأت مدیره مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ اسامی آخرین اعضای حقوقی و نمایندگان آن ها به شرح زیر می باشد:

نام عضوشماره ثبت | کد ملینام نماینده قبلینام نماینده جدید
کد ملیسمتموضف/غیر موظفمدرک تحصیلی
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵محسن حسن الفتمحسن حسن الفت۳۲۵۵۷۲۵۷۵۵نایب رئیس هیات مدیره غیر موظففوق لیسانس حقوق
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴اميرحسين باقري بايگياميرحسين باقري بايگي۰۹۲۰۵۸۴۵۶۱عضو هیات مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي شيمي
لیزینگ صنعت و معدن۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶محمد حسین ترابیمحمد حسین ترابی۴۶۷۹۳۹۴۲۶۹عضو هیأت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد حسابداری
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸مهدي علي دوستي شهرکيامیر رحیمی۱۷۵۳۵۲۲۰۴۸رییس هیات مدیرهغیر موظفدکترای شیمی
بازرگاني و خدمات بندري ايران۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴اکبر ملک پوراکبر ملک پور۶۳۳۹۲۵۵۷۲۸ عضو هیات مدیرهغیر موظفدکتراي شيمي

مدیر عامل:

نام و نام خانوادگیکد ملیمدرک تحصیلی
علی صالحی۱۱۷۰۶۵۱۲۳۲کارشناسی ارشد مهندسی شيمی

مدیر حسابرسی داخلی:

نام و نام خانوادگی کد ملیسمترشته تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ عضویت در کمیته حسابرسیاهم سوابق – مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
–   –

بالاترین مقام مالی شرکت:

نام و نام خانوادگی کد ملیسمترشته تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ انتصاباهم سوابق – مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
ابوالفضل صمدیان۱۲۸۶۰۴۷۴۶۳مدیر امور مالی حسابداریکارشناسی ارشد۱۴۰۰/۰۱/۲۹۸ سال سابقه حسابرسی و ۵ سال سابقه مالی در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

برای ثبت سفارش خود نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید!