واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت نیروکلر با بهره گیری از پرسنل مجرب و کار آزموده و طبق دستورالعمل های بین المللی در آزمایشگاه های مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های دقیق اندازه گیری مانند دستگاه ICP ، GC و اسپکتروفتومتر وظیفه کنترل مواد اولیه، محصول حین تولید و محصول نهایی بر اساس استاندارد های مربوطه را بر عهده دارد.
آزمایشگاه شرکت نیروکلر دارای گواهینامه تایید صلاحیت آزمـایشـگـاه هـمـکار از سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.

 

 
پروانه ساخت و کاربرد علامت استاندارد محصولات